Teknisk förvaltning    Fastighetsskötsel    Drift    Jour    Service    Snöröjning    Grönytor    Utemiljö    Entreprenader
El & Fastighetsservice AB  (EFS AB)  -  Vasavägen 104, 177 52 Järfälla   -  Saldovägen 5, 177 62 Järfälla  -  Tel. 08 - 580 119 50   -  kundtjanst@efsab.se
  Vi övervakar och sköter fastighetens drift och system, i stort som smått.   Det vanligaste är att fastigheten fullronderas 1 - 2 gånger i veckan, för att tidigt   upptäcka fel eller brister som annars på sikt kunnat ge upphov till mer allvarlig   skada och kostnad. Om tätare eller glesare tillsynsintervaller önskas anpassar vi oss   naturligtvis helt efter detta.   Vid fullronderingarna kontrolleras undercentraler, värme, ventilation, elförsörjning   samt alla övriga för fastigheten viktiga system och funktioner. Våra driftkort i både   UC som fläktrum fylls i av besökande tekniker. Felaktiga driftvärden justeras.   Vi ombesörjer dagligen alla vardagar de felanmälningar som inkommit, och detta   oftast samma dag. Under dagliga besök åtgärdas även upptäckta småfel som byte   av ljuskällor, justering av lås/dörrar samt förekommande fastighetsskötarsysslor.
Fastighetsskötsel Grönytor Snöröjning Fastighetsjour Entreprenader Tillsyn & mätning
Vi erbjuder också den viktiga förvaltartjänsten, oftast i mycket nära samarbete med våra uppdragsgivares styrelser eller ledningsgrupper. Här avlastas styrelsen eller ledningsgruppen genom att vi bl.a. ombesörjer:   ●  Revidering/framtagning av aktuella och REPAB-justerade underhållsplaner.   ●  Framtagning av upphandlingsunderlag och infordran/bedömning av offerter.   ●  Handläggning av försäkringsärenden, fastighetsskador och entreprenader.   ●  Projektledning och uppföljning av externa entreprenader/upphandlingar.   ●  Bevakning av intervaller för stamspolning, ventilations- och OVK-justeringar.   ●  Rådgivning och åtgärdsplanering rörande kort- och långsiktigt underhåll.  Vi närvarar oftast med teknisk förvaltare i samband styrelse/fastighetsmöten.
Teknisk förvaltning
Ovan har vi i stort presenterat vad ni kan få hjälp med genom oss på EFS för att erhålla en väl fungerande teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. Här kan du läsa vår presentationsbroschyr i pdf-format! I den presenteras även vår trapp- och  fastighetsstädning. (Tryckt broschyr kan även beställas från oss per post.) Viktigare än trycksaker och annonser, är nog vitsorden från mångåriga och nöjda uppdragsgivare vilka vi gärna lämnar referenser till om så önskas. Intresserad av en kontakt med oss för vidare resonemang? Skicka in en intresseanmälan via vårt webbformulär så hör vi av oss inom kort, eller ring Christer Björnsson (teknisk förvaltare, vd) på 072 - 709 38 00 eller Mikael Jonsson (teknisk förvaltare/verksamhetsansv.) som du når på 070 - 831 24 31. Än en gång - Välkommen till oss!
Mer om EFS AB
All personal bär tydligt märkta arbetskläder samt väl synligt ID-kort med foto och namnuppgifter samt EFS logotype för enkel igenkänning inom fastigheterna. Innebär en trygghet för alla att man tydligt ser att det är servicepersonal från EFS som ringer på dörren eller besöker bostaden. I dagsläget extra viktigt  då det förekommer att falska hantverkare ringer på helt oanmält hos enskilda. Som en extra säkerhet föraviserar vi alltid våra besök i god tid, och man vet då också att EFS fastighetsskötare/tekniker behöver tillträde för underhåll i bostaden.
Trygghet för boende Skicka in en intresseanmälan Skicka in en intresseanmälan
                          Sedan 2003 har våra kunder alltid erhållit kompletta rapporter på föregående månads åtgärder. Efter varje månadsskifte hämtas månadsrapporterna ner av kunden via sin egen portal i ärendehanteringssystemet Pondus Pro!
Det är oerhört viktigt för oss att våra uppdragsgivare hålls löpande uppdaterade om åtgärder som görs av EFS personal, samt vilka fel som faktiskt förekommer. EFS har haft ett dagrapporteringssystem on-line sedan 2003, och där all fältper- sonal rapporterar in alla händelser och åtgärder så fort de är genomförda. Här framgår bland annat datum, uppdragsgivare, plats, orsak och åtgärd, samt om extern entreprenör tillkallats, vem som debiteras med flera uppgifter Rapporterna skös sedan 1 jan 2016 av ärendehateringssystemet Pondus Pro.
Månadsrapporterna
(C) 2002 - 2017 EFS AB
Klicka in på broschyren till vänster för att läsa denna on-line.
Kvalitets- och miljöcertifierat Järfälla-företag med 28 år i branschen
  Vid akuta fel under nätter och helger är inställelsetiden vid ett jourlarm viktig. Utom   ordinarie arbetstid, har vi alltid en egen fastighetsskötare/tekniker  som är jour-   ansvarig. Inom Järfälla har vi oftast en bil på plats inom 15 - 30 minuter oavsett dag   eller tid på dygnet som vi erhåller larmet.   Vid ett avtal med oss som innefattar jourtjänsten kan uppdragsgivaren säga upp de   externa avtal som kan förekomma med separata jourföretag.   Fördelen med att vi har egen jour är också att vi bäst kan fastighetsbestånden, och   därmed också snabbt vet vilka åtgärder som är nödvändiga. Många gånger kan vi   även laga skadan på plats eller drifta systemen med en tillfällig reparation, där en   extern jourtjänst oftast endast stoppat vidare skadespridning.
  Om extra arbeten skall utföras inom fastigheten eller dess gårdar genomför vi oftast   detta i egen regi, eller i tätt samarbete med våra hanplockade underentreprenörer.   Det kan vara allt från olika byggnationer, reparationer, schaktning,  plattsättning,   målning, renoveringar, stödmurar till att bygga en lek- eller grillplats för de boende.   Exempel på arbeten vi utfört är specialbyggda dubbelsidiga staket, grillplatser med   markstensunderlag, snörasskydd, lekplatser och lekytor, boulebanor, planteringar,   gräsanläggning, p-ytor, framtagning och installation av infartsgrindar m.m.   Vi bygger även om gamla lekplatser så att de uppfyller dagens krav (EU-regler).   Fördelen med att önskade arbeten genomförs i EFS regi, är att full kontroll uppnås   under hela processen, och att slutresultatet i alla lägen garanteras motsvara vår   beställares kravbild och förväntningar.
  Vi utför sedan 2003 lägenhetstillsyner i samband med överlåtelser och ägarbyten.   Vi kontrollerar vatten, avlopp, elinstallationerna med flera moment samt fuktmäter   våtutrymmena och protokollför tillsynen. Avsikten är att upptäcka "egna arbeten" eller   defekter som kan drabba föreningen/fastighetsägaren ekonomiskt i efterhand.   Med speciell värmekamera för byggnadsanalys från FLIR genomför vi även  analyser   av fastigheters värmeförluster i form av allt från rena värmeläckage till bristfällig   isolering, dåliga skarvar i byggblock, dålig fönsterisolation och liknande brister.   Behov av analys rörande exempelvis boendes eller hyresgästers innemiljö över tid?   Vi har i dag utrustning för loggande mätningar av luftfuktighet, temperatur, radon   och buller. Ger tydliga utskrifter av mätdata, datum, och tider över mätperioden.  
Grönytor och växlighet fodrar konstant skötsel som vi självklart ombesörjer. Exempel på moment vi gärna sköter åt er:                ●  Klippning och allmän skötsel av gräsytor                ●  Klippning, ansning och beskärning av buskar och träd                ●  Komplettering och nyanläggning av gräsytor, planteringar och häckar                ●  Säsongsstyrd växtskötsel inom respektive växtslag                ●  De flesta typer av anläggnings- och trädgårdsarbeten Vi har en komplett professionell maskinpark för park- och anläggningsarbeten, vilket även inkluderar nödvändiga maskiner för de flesta typer av schakt- och markarbeten. Vår utbildade grönyteansvarige säkerställer att skötseln blir fackmannamässigt utförd.
  Snöröjning och vinterväghållningen sköts i egen regi. Vi plogar och sandar med egen   maskinpark. Handskottning sker av svåråtkomliga ställen som i trappor och vid port-   entréer och liknande. EFS snabba och effektiva snöröjning har mycket goda vitsord.   Vi på EFS värnar om miljön, och använder därför helt salt-/tillsatsfri halkbekämpning.   Skottning av tak och rensning av istappar ombesörjs av vår egen "takröjargrupp" som   ser till att minimera olycksriskerna som så kallade takras utgör varje vinter.   Efter säsongen sopar vi upp all sand från både hårdgjorda som gräsytor. samt vår-   städar med egen sop- och sugutrustning och ombesörjer transport till korrekt deponi   (miljöfarligt avfall) av uppsopade massor.
EFS är ett välrenommerat och resursstarkt företag som täcker upp alla segment inom fastighetsskötsel och teknisk förvaltning. Oavsett om det gäller hel- eller delentreprenad kan vi skräddarsy en lösning som passar bäst för varje behov. Vår specialité är bostadsrätts- föreningar, men vi har även olika uppdrag inom både kommersiella- som industrifastigheter. Företaget är placerat i Järfälla och vårt täckningsområde är inom hela Stockholm norr-väst. Vi servar i dag ett  drygt 40-tal upp- dragsgivare, varav de äldsta uppdragen är så långt tillbaka som 1990. Nedan finns en liten sammanfattning av våra tjänster. Klicka gärna in på vår presentationsfolder till vänster för mer in- formation. Kontakta oss gärna för ett personligt sammanträffande.                                              Välkommen till oss på EFS!
A A A
Högsta kreditvärdighet
El & Fastighetsservice AB FASTIGHETSFÖRVALTNING
Kvalitets- & miljö- godkänt företag