Kvalitets- och miljöcertifierat Järfälla-företag med 28 år i branschen
Teknisk förvaltning    Fastighetsskötsel    Drift    Jour    Service    Snöröjning    Grönytor    Utemiljö    Entreprenader
El & Fastighetsservice AB  (EFS AB)  -  Vasavägen 104, 177 52 Järfälla   -  Saldovägen 5, 177 62 Järfälla  -  Tel. 08 - 580 119 50   -  kundtjanst@efsab.se
Hyresvillkor lokal - Brf Jakob
(C) 2002 - 2017 EFS AB
Hyresmannen ansvarar under förhyrningstillfället för allt möblemang, porslin, husgeråd och övriga inventarier som vid hyrestillfället finns i föreningens lokaler. Hyresmannen har också att beakta nedanstånde föreskrifter, och se till att alla som vistas i lokalen följer på dessa sidor redovisade hyresregler. 1. Den avtalade hyrestiden skall alltid respekteras. Det innebär att lokalen ej skall beträdas innan hyrestiden börjar, samt att den lämnas när hyrestiden löper ut. Allt skall vara diskat, samt att personlig utrustning och hushålls- sopor skall vara avlägsnade innan hyrestiden slutar. Hyresmannen äger ej rätt att utföra detta efter det att hyrestiden löpt ut, vilket även innefattar påföljande dag, då ny hyresgäst kan ha tecknat lokalerna. 2. Hushållssopor, engångsartiklar och matförpackningar skall läggas i svarta sopsäckar (finns i pentryts förrum), och dessa skall placera i den gröna sand- lådan utanför lokalens entré. Inga sopsäckar får lämnas kvar inom lokalerna. 3. I hyresbeloppet ingår grundstädning och återmöblering. Grundstädningen inne- fattar ej saker som ex.vis intrampade matrester på golv eller utspillda och in- torkade drycker. Sådant skall hyresmannen själv avlägsna ( trasor finns vid hyllan med sopsäckar i pentryts förrum). Även pentryt skall vara rentorkat på avlastningsytor, diskbänk och spisdel. Kaffebryggare skall vara väl rengjorda om dessa nyttjats. Efter hyrestillfället kontrolleras lokalerna innan eventuell deposition återbetalas. 4. Allt nyttjat porslin och husgeråd skall vara avdiskat och återplacerat på sina respektive platser. Om något gått sönder skall detta ovillkorligen meddelas EFS eller styrelsens lokalansvarige person. 5. Inom Brf Jakob råder totalt rökförbud i allmänna utrymmen och lokaler. Detta innefattar även alla delar av denna lokal. Askkopp finns utanför entrén. Om rökare uppehåller sig utomhus, skall samtal kvällstid ske med låg ljudnivå. 6. Hyresmannen ansvarar för att sällskapet inte uppehåller sig på gårdsytorna, eller sitter i dess sittbänkar eller övriga installationer. 7. Kvällstid skall alltid ljudnivån beaktas av hänsyn till boende. Altandörrarna skall hållas stängda när exempelvis musik spelas, eller annan verksamhet pågår som kan uppfattas som störande för omkringboende. 8. Bilar får aldrig parkeras på gården (bevakas av p-bolag). Endast in-/utfart får ske i samband med transporter till lokalen relaterat till den egna hyres- tiden. Observera: Den motordrivna körgrinden stängs av helt kl 22.00 - 06.00! Grindpassage med bil in eller ut är då ej möjlig mellan dessa tider. 9. Inga värmeljus eller marschaller får placeras på gårdsytorna eller ens direkt utanför lokalernas entréer. 10. Monterade dekorationer som exempelvis girlanger, ballonger och liknande skall i samband med hyresmannens urplockning avlägsnas. Detta gäller även tejprester, snörstumpar och liknande. Kylskåpet skall även tömmas på mat. 11. Det åligger hyresmannen att tillse att inga elförbrukare lämnas påslagna. Spis, fläktkåpa, kaffebryggare och liknande utrustning. När lokalerna lämnas skall även en kontroll göras av att man släckt all belysning efter sig. 12. Inga typer av husdjur av något slag är tillåtna i lokalerna eller biutrymmen. 13. Om klagomål förekommer från omkringboende på störande ljud eller upp- trädande, och trots anmodan från styrelserepresentant eller EFS personal inte rättelse vidtas, äger Brf Jakob eller EFS ansvarige rätt att avbrytas på- gående hyrespass med omedelbar verkan. Fakta i korthet: Porslin: Porslin finns för cirka 50 personer. Data: Lokalerna har inte data-/bredbandsuttag. Toaletter: 3 stycken i stora foajén. AV: Ingen audio-/videoutrustning finns installerad. Overhead: Overhead-projektor kan lånas. Säkerhet: Maximalt 130 personer får vara i lokalen samtidigt. Hyrespass: Kl 08.00 - 12.00 Kl 13.00 - 17.00 Kl 08.00 - 17.00 Kl 18.00 - 24.00 Kl 08.00 - 24.00 Dessa hyresregler finns anslagna i lokalens perntry, samt får undertecknas i samband med nyckelhämtningen vid EFS servicedisk på Vasavägen 104. I och med detta anses hyresmannen vara införstådd med vad som gäller för Brf Jakob:s lokaler, och förbinder sig att följa ovanstående bestämmelser.
Hyresvillkor 2015
A A A
Högsta kreditvärdighet
El & Fastighetsservice AB FASTIGHETSFÖRVALTNING
Kvalitets- & miljö- godkänt företag