Kvalitets- och miljöcertifierat Järfälla-företag med 28 år i branschen
Teknisk förvaltning    Fastighetsskötsel    Drift    Jour    Service    Snöröjning    Grönytor    Utemiljö    Entreprenader
El & Fastighetsservice AB  (EFS AB)  -  Vasavägen 104, 177 52 Järfälla   -  Saldovägen 5, 177 62 Järfälla  -  Tel. 08 - 580 119 50   -  kundtjanst@efsab.se
Bostadsrätt - Vem betalar vad?
Kan boende få betala för fastighetsskötarens åtgärder i bostaden?       Javisst. Vilka kostnader som föreningen tar för underhåll och reparationer i lägenheterna finns tydligt reglerat i bl.a. föreningsstadgarna. När den boende betalar, informerar fastighetsskötaren tydligt om detta innan några åtgärder vidtas. Boende kan här välja att åtgärda felet i egen regi. Bestämmelserna varierar något mellan olika bostadsrättsföreningar När det gäller vad varje bostadsrättsförening står för i kostnader, varierar detta något mellan de olika föreningarna. Därför bör man vid osäkerhet, kontakta styrelsen för besked om vad som gäller i varje enskilt fall. Är det vi på EFS som sköter er förvaltning kontaktar du enklast oss för besked om vad som gäller för just den förening du bor i. De flesta föreningarna brukar använda HSB:s, eller SBC:s stadgar som en utgångspunkt. Men sedan kan givetvis föreningen själv via årsstämmobeslut ha beslutat om avsteg från dessa. Detta sker efter två på varandra följande årsstämmobeslut i ärendet. Här kan det som sagt finnas skillnader! Normalt betalar föreningen för fel i bostaden om dessa består av:    ● Felaktigheter i det fasta systemet för värme, VA eller elsystemet.  Med det fasta systemet avses exempelvis alla ledningar som är fast för- lagda i bostadens väggar och golv (ej synliga installationer). Element och handduskstorkar (vattenburna) underhålls  också oftast av föreningen då de utgör en del i den fasta uppvärmningen av fastigheten.    ● Fel på spiskåpor (originalmonterade över spisen) eller värmeåter-       vinningsaggregat, och som utgör en del i den fasta ventilationen. Här kan du som lägenhetsinnehavare oftast bli ersättningsskyldig om du på eget bevåg monterar annan utrustning som ej är godkänd. Enkelt kan man säga att om föreningen har underhållsansvaret, så är berörd utrustning i allmänhet också att anse som föreningens egendom. Ej lägenhetsinnehavarens. Viktigt att veta!
Några av våra föreningar har enstaka hyresrätter kvar, och för dessa lägenheter gäller helt andra regler!
(C) 2002 - 2017 EFS AB
Allt fler föreningar har likvärdiga stadgar Stadgarna har helt naturligt en viss likhet, oavsett om de är baserade på HSB:s, SBC:s, eller annan organisations under- lag för stadgar. Dom "nya" stadgarna ger dig som bostadsrättshavare en hel del friare händer när det gäller att bestämma över den egna lägenheten och dess installationer. Däremot tillkommer också en skyldighet att ersätta skador eller felaktig- heter som uppkommer på grund av dina installationer eller saker du monterat, vilket ofta verkar vara mindre välkänt. Skulle exempelvis fastighetens varmvattencirkulation (VVC) störas på grund av att en felaktig vattenkran monterats i din bostad, så kan du bli ersättningsskyldig för alla kostnader att hitta och åtgärda felet. Om du orsakar en vattenskada p.g.a. försummelse eller oaktsamhet, kan föreningen kräva dig på fastighetens självrisk vilket kan bli mycket kostsamt. Föreningen har här stöd av BRL (Bostadsrättslagen) som reglerar allt grundläggande runt bostadsrättsboendet. Här är det definitivt frihet under stort ansvar! Om man är osäker på vad man som bostadsrättshavare skall underhålla, så kan man oftast förenklat beskriva detta med:    - Det som kan ses i bostaden (rör, uttag, kranar, kontakter, elskåp, WC, handfat, diskbänk m.m.) är man också oftast      ansvarig för! Enda undantaget normalt är värmeelemeten, samt eventuellt originalmonterad spiskåpa och ventildon      som därmed ingår i fastighetsventilationen och är flödesinjusterade av föreningen (vid den lagstadgade OVK:n).
Som bostadsrättshavare har du  underhållsskyldighet för:      ● Rensning av avlopp, WC och vattenlås.      ● Byte av packningar, kranar, blandare och vattenlås.      ● Byte av eluttag, strömbrytare, lamputtag et.c.      ● Alla övriga tilläggs- eller specialarbeten i bostaden.      ● Kostnader för skador på fönster till bostaden.      ● Ytskikt och all "synlig" utrustning i bostaden.   Skillnaderna är allt mindre mellan olika föreningar.                Här är det noga att man verkligen läser sin Brf:s gällande stadgar!
A A A
Högsta kreditvärdighet
El & Fastighetsservice AB FASTIGHETSFÖRVALTNING
Kvalitets- & miljö- godkänt företag