ansvar och betalning

Frågor och svar om vad som gäller för dig som bor i förening

Läs mer om det område du är intresserad av nedan genom att klicka på respektive sektion.

Har du en annan fråga som inte besvaras här så kan du kontakta oss eller din egen förening för att få svar på detta.

Varje jourutryckning kostar f.n. 1.800:- plus moms. Påföljande tid debiteras med 810:- plus moms per timme. Denna jourkostnad gäller alla nätter, helger och helgdagar året runt.

Ring därför aldrig journumret i onödan!

Bostadsrättsföreningen betalar normalt om:

Felet är av akut art och beror på funktionsfel eller havererade system tillhörande fastigheten.

Lägenhetsinnehavaren betalar om:

Felet är uppkommet p.g.a. dennes försumlighet eller slarv med fastighetens installationer, eller att man otillbörligen själv orsakat felet genom ”egna arbeten” i fastigheten eller dess system. Gäller även uppkomna fel som enligt föreningens stadgar är bostadsrättshavarens underhållsansvar!

OBS! Några av våra föreningar har enstaka hyresrätter kvar, och för dessa lägenheter gäller helt andra regler!

Javisst. Vilka kostnader som föreningen tar för underhåll och reparationer i lägenheterna finns tydligt reglerat i bl.a. föreningsstadgarna. När den boende betalar, informerar fastighetsskötaren tydligt om detta innan några åtgärder vidtas. Boende kan här välja att åtgärda felet i egen regi.

När det gäller vad varje bostadsrättsförening står för i kostnader varierar detta något mellan de olika föreningarna. Därför bör man vid osäkerhet kontakta styrelsen för besked om vad som gäller i varje enskilt fall. Är det vi på EFS som sköter er förvaltning kontaktar du enklast oss för besked om vad som gäller för just den förening du bor i. De flesta föreningarna brukar använda HSB:s, eller SBC:s stadgar som en utgångspunkt. Men sedan kan givetvis föreningen själv via årsstämmobeslut ha beslutat om avsteg från dessa. Detta sker efter två på varandra följande årsstämmobeslut i ärendet. Här kan det som sagt finnas skillnader!

Normalt betalar föreningen för fel i bostaden om dessa består av:

Felaktigheter i det fasta systemet för värme, VA eller elsystemet.

Med det fasta systemet avses exempelvis alla ledningar som är fast förlagda i bostadens väggar och golv (ej synliga installationer). Element och handduskstorkar (vattenburna) underhålls också oftast av föreningen då de utgör en del i den fasta uppvärmningen av fastigheten.

Fel på spiskåpor (originalmonterade över spisen) eller värmeåtervinningsaggregat, och som utgör en del i den fasta ventilationen.

Här kan du som lägenhetsinnehavare oftast bli ersättningsskyldig om du på eget bevåg monterar annan utrustning som ej är godkänd. Enkelt kan man säga att om föreningen har underhållsansvaret, så är berörd utrustning i allmänhet också att anses som föreningens egendom. Ej lägenhetsinnehavarens. Viktigt att veta.

Några av våra föreningar har enstaka hyresrätter kvar, och för dessa lägenheter gäller helt andra regler!

Som bostadsrättshavare har du underhållsskyldighet för:

  • Rensning av avlopp, WC och vattenlås.
  • Byte av packningar, kranar, blandare och vattenlås.
  • Byte av eluttag, strömbrytare, lamputtag etc.
  • Alla övriga tilläggs- eller specialarbeten i bostaden.
  • Kostnader för skador på fönster till bostaden.
  • Ytskikt och all ”synlig” utrustning i bostaden.

Skillnaderna är allt mindre mellan olika föreningar men här är det noga att man verkligen läser sin Brf:s gällande stadgar!

Allt fler föreningar har likvärdiga stadgar. Stadgarna har helt naturligt en viss likhet, oavsett om de är baserade på HSB:s, SBC:s, eller annan organisations underlag för stadgar. De ”nya” stadgarna ger dig som bostadsrättshavare en hel del friare händer när det gäller att bestämma över den egna lägenheten och dess installationer. Däremot tillkommer också en skyldighet att ersätta skador eller felaktigheter som uppkommer på grund av dina installationer eller saker du monterat, vilket ofta verkar vara mindre välkänt.

Skulle exempelvis fastighetens varmvattencirkulation (VVC) störas på grund av att en felaktig vattenkran monterats i din bostad, så kan du bli ersättningsskyldig för alla kostnader att hitta och åtgärda felet. Om du orsakar en vattenskada p.g.a. försummelse eller oaktsamhet, kan föreningen kräva dig på fastighetens självrisk vilket kan bli mycket kostsamt. Föreningen har här stöd av BRL (Bostadsrättslagen) som reglerar allt grundläggande runt bostadsrättsboendet.

Här är det definitivt frihet under stort ansvar! Om man är osäker på vad man som bostadsrättshavare skall underhålla, så kan man oftast förenklat beskriva detta med:

Det som kan ses i bostaden (rör, uttag, kranar, kontakter, elskåp, WC, handfat, diskbänk m.m.) är man också oftast ansvarig för! Enda undantaget normalt är värmeelemeten, samt eventuellt originalmonterad spiskåpa och ventildon som därmed ingår i fastighetsventilationen och är flödesinjusterade av föreningen (vid den lagstadgade OVK:n)

Rulla till toppen