Våra tjänster

Garageinfart till EFS AB´s lokaler. Tre bilar står vid porten

EFS AB är ett välrenommerat och resursstarkt företag som täcker upp alla segment inom fastighetsskötsel och teknisk förvaltning. Oavsett om det gäller hel- eller delentreprenad kan vi skräddarsy en lösning som passar bäst för varje behov. Vår specialité är bostadsrättsföreningar men vi har även olika uppdrag inom både kommersiella- som industrifastigheter. Företaget är placerat i Järfälla och vårt täckningsområde är inom hela Stockholm norr-väst. Vi servar i dag ett drygt 40-tal uppdragsgivare, varav de äldsta uppdragen är så långt tillbaka som 1990. Kontakta oss gärna för ett personligt sammanträffande.

Fastighetsskötsel

Vi övervakar och sköter fastighetens drift och system, i stort som smått. Det vanligaste är att fastigheten fullronderas 1 – 2 gånger i veckan, för att tidigt upptäcka fel eller brister som annars på sikt kunnat ge upphov till mer allvarlig skada och kostnad. Om tätare eller glesare tillsynsintervaller önskas anpassar vi oss naturligtvis helt efter detta.

Vid fullronderingarna kontrolleras undercentraler, värme, ventilation, elförsörjning samt alla övriga för fastigheten viktiga system och funktioner. Våra driftkort i både UC som fläktrum fylls i av besökande tekniker. Felaktiga driftvärden justeras. Vi ombesörjer dagligen alla vardagar de felanmälningar som inkommit, och detta oftast samma dag. Under dagliga besök åtgärdas även upptäckta småfel som byte av ljuskällor, justering av lås/dörrar samt förekommande fastighetsskötarsysslor.

Rörmokare installerar rör för toalett

Sedan 2003 har våra kunder alltid erhållit kompletta rapporter på föregående månads åtgärder.

Efter varje månadsskifte hämtas månadsrapporterna ner av kunden via sin egen portal i ärendehanteringssystemet.

En parkarbetare kör professionell röd gräsklippare med ratt på en gräsmatta

Grönytor

Grönytor och växlighet fodrar konstant skötsel som vi självklart ombesörjer. Exempel på moment vi gärna sköter åt er:           

 • Klippning och allmän skötsel av gräsytor
 • Klippning, ansning och beskärning av buskar och träd
 • Komplettering och nyanläggning av gräsytor, planteringar och häckar
 • Säsongsstyrd växtskötsel inom respektive växtslag
 • De flesta typer av anläggnings- och trädgårdsarbeten

Vi har en komplett professionell maskinpark för park- och anläggningsarbeten, vilket även inkluderar nödvändiga maskiner för de flesta typer av schakt- och markarbeten. Vår utbildade grönyteansvarige säkerställer att skötseln blir fackmannamässigt utförd.

Snöröjning

Snöröjning och vinterväghållningen sköts i egen regi. Vi plogar och sandar med egen maskinpark. Handskottning sker av svåråtkomliga ställen som i trappor och vid portentréer och liknande. EFS AB´s snabba och effektiva snöröjning har mycket goda vitsord.

Vi på EFS AB värnar om miljön, och använder därför helt salt-/tillsatsfri halkbekämpning.

Skottning av tak och rensning av istappar ombesörjs av vår egen ”takröjargrupp” som ser till att minimera olycksriskerna som så kallade takras utgör varje vinter.

Efter säsongen sopar vi upp all sand från både hårdgjorda som gräsytor. samt vårstädar med egen sop- och sugutrustning och ombesörjer transport till korrekt deponi (miljöfarligt avfall) av uppsopade massor. 

Röd traktor med snöplog röjer snö utomhus
En hustekniker håller i polygrip och står vid en privatperson inomhus

Fastighetsjour

Vid akuta fel under nätter och helger är inställelsetiden vid ett jourlarm viktig. Utom ordinarie arbetstid har vi alltid en egen fastighetsskötare/tekniker som är jouransvarig. Inom Järfälla har vi oftast en bil på plats inom 15 – 30 minuter oavsett dag eller tid på dygnet som vi erhåller larmet.

Vid ett avtal med oss som innefattar jourtjänsten kan uppdragsgivaren säga upp de externa avtal som kan förekomma med separata jourföretag.

Fördelen med att vi har egen jour är också att vi bäst kan fastighetsbestånden, och  därmed också snabbt vet vilka åtgärder som är nödvändiga. Många gånger kan vi även laga skadan på plats eller drifta systemen med en tillfällig reparation, där en  extern jourtjänst oftast endast stoppat vidare skadespridning.

Entreprenad

Om extra arbeten skall utföras inom fastigheten eller dess gårdar genomför vi oftast detta i egen regi, eller i tätt samarbete med våra handplockade underentreprenörer. Det kan vara allt från olika byggnationer, reparationer, schaktning, plattsättning, målning, renoveringar, stödmurar till att bygga en lek- eller grillplats för de boende.

Exempel på arbeten vi utfört är specialbyggda dubbelsidiga staket, grillplatser med markstensunderlag, snörasskydd, lekplatser och lekytor, boulebanor, planteringar, gräsanläggning, p-ytor, framtagning och installation av infartsgrindar m.m. Vi bygger även om gamla lekplatser så att de uppfyller dagens krav (EU-regler).

Fördelen med att önskade arbeten genomförs i EFS AB´s regi, är att full kontroll uppnås under hela processen, och att slutresultatet i alla lägen garanteras motsvara vår beställares kravbild och förväntningar. 

Två personer i orange arbetsvästar står vid byggarbetsplats och tittar på ritning
Manlig tekniker kontrollerar brandpanel med knappar i lokal

Tillsyn & Mätning

Vi utför sedan 2003 lägenhetstillsyner i samband med överlåtelser och ägarbyten. Vi kontrollerar vatten, avlopp, elinstallationerna med flera moment samt fuktmäter våtutrymmena och protokollför tillsynen. Avsikten är att upptäcka ”egna arbeten” eller defekter som kan drabba föreningen/fastighetsägaren ekonomiskt i efterhand.

Med speciell värmekamera för byggnadsanalys från FLIR genomför vi även analyser av fastigheters värmeförluster i form av allt från rena värmeläckage till bristfällig isolering, dåliga skarvar i byggblock, dålig fönsterisolation och liknande brister.

Behov av analys rörande exempelvis boendes eller hyresgästers innemiljö över tid? Vi har i dag utrustning för loggande mätningar av luftfuktighet, temperatur, radon och buller. Vi ger tydliga utskrifter av mätdata, datum, och tider över mätperioden.

Teknisk förvaltning

Vi erbjuder också den viktiga förvaltartjänsten, oftast i mycket nära samarbete med våra uppdragsgivares styrelser eller ledningsgrupper. Här avlastas styrelsen eller ledningsgruppen genom att vi bl.a. ombesörjer:

 • Revidering/framtagning av aktuella och REPAB-justerade underhållsplaner.
 • Framtagning av upphandlingsunderlag och infordran/bedömning av offerter.
 • Handläggning av försäkringsärenden, fastighetsskador och entreprenader.
 • Projektledning och uppföljning av externa entreprenader/upphandlingar.
 • Bevakning av intervaller för stamspolning, ventilations- och OVK-justeringar.
 • Rådgivning och åtgärdsplanering rörande kort- och långsiktigt underhåll

Vi närvarar oftast med teknisk förvaltare i samband styrelse/fastighetsmöten.

Två personer håller händer på husritning på bordet. En person håller i en penna
En man sitter vid en datorskärm med rapportblad och EFS AB logo längst upp

Månadsrapporterna

Det är oerhört viktigt för oss att våra uppdragsgivare hålls löpande uppdaterade om åtgärder som görs av EFS personal, samt vilka fel som faktiskt förekommer.

EFS har haft ett dagrapporteringssystem on-line sedan 2003, och där all fältpersonal rapporterar in alla händelser och åtgärder så fort de är genomförda. Här framgår bland annat datum, uppdragsgivare, plats, orsak och åtgärd, samt om extern entreprenör tillkallats, vem som debiteras med flera uppgifter. Rapporterna sköts sedan 1 jan 2016 av ärendehateringssystemet Pondus Pro

Trygghet för boende

All personal bär tydligt märkta arbetskläder samt väl synligt ID-kort med foto och namnuppgifter samt EFS AB´s logotype för enkel igenkänning inom fastigheterna.

Detta innebär en trygghet för alla att man tydligt ser att det är servicepersonal från EFS AB som ringer på dörren eller besöker bostaden. I dagsläget extra viktigt då det förekommer att falska hantverkare ringer på helt oanmält hos enskilda. Som en extra säkerhet föraviserar vi alltid våra besök i god tid och man vet då också att EFS AB´s fastighetsskötare/tekniker behöver tillträde för underhåll i bostaden.

Ung man i kort hår tittar ut genom öppen ruta på bildörr. Bilen har EFS AB logo på sidan

Mer om EFS AB

Detta var i stort vad ni kan få hjälp med av oss för att erhålla en väl fungerande teknisk förvaltning och fastighetsskötsel. Vi lämnar självklart referenser på några av alla våra uppdragsgivare vid behov. 

Intresserad av en kontakt med oss för vidare resonemang?

Läs gärna vår presentationsbroschyr i pdf-format! I den presenteras även vår trapp- och  fastighetsstädning. Tryckt broschyr kan även beställas från oss per post. 

Rulla till toppen